Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Mánesova 510, 763 62  Tlumačov, IČO: 46901094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd.B,  vložka 861, svolává na den 22. června  2023 řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat  od 10,00 hod. v sídle společnosti, tj. na adrese Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, s následujícím pořadem :

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
  2. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022
  • Výroční zpráva společnosti za rok 2022 včetně řádné účetní závěrky
  • Zpráva nezávislého auditora  o provedení auditu
  • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2022, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě, vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku
  1. Rozhodnutí o rozdělení zisku
  2. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
  3. Závěr

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2022  (v tis. Kč)

 

Aktiva celkem                      383 732                                         Pasiva celkem            383 732

Stálá aktiva                          281 798                                         Vlastní kapitál             214 581

Oběžná aktiva                       97 030                                         Cizí zdroje                    169 151

Ostatní aktiva                          4 904                                           Ostatní pasiva                     0

Celkové výnosy                   586 486                                         Daň                                   2 479

Celkové náklady                 576 306                                         HV  (zisk)                        10 180

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2)  Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. za účetní období roku  2022,  ve znění předloženém představenstvem (řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy, zveřejněné na internetových stránkách www.metalsrot.cz)  .

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období, což tímto činí. Představenstvo je přesvědčeno o správnosti a úplnosti předkládané řádné účetní závěrky, což ostatně vyplývá i ze Zprávy auditora o jejím ověření.  Představenstvo zveřejňuje Výroční zprávu společnosti za rok 2022, jejíž povinnou součástí je mimo jiné i řádná účetní závěrka za rok 2022, ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.metalsrot.cz a akcionáři mají též možnost nahlédnout do Výroční zprávy zdarma v sídle společnosti, viz níže. Hospodářský výsledek společnosti za 2022 je popsán ve Výroční zprávě.

 

Ad 3) Návrh usnesení

Valná hromada rozhodla, že zisk vykázaný společností Metalšrot Tlumačov a.s. za rok 2022 ve výši 10.180.322,75 Kč bude v plné výši převeden na účet  nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá návrh převodu celé částky zisku, vykázaného za účetní období roku 2022, na účet nerozděleného zisku předchozích let zejména z důvodu posílení finanční stability společnosti. V situaci převládající nejistoty v Evropě, způsobené jednak již více než rok pokračujícím konfliktem na Ukrajině, vysokou inflací v ČR, nekontrolovaným nárůstem cen elektrické energie či přicházejícími náznaky možné recese ve zpracovatelském průmyslu, by dle názoru představenstva bylo  nezodpovědným jednáním snižovat dostupné finanční zdroje.

Představenstvo je přesvědčeno o nutnosti vytvořit dostatečnou finanční rezervu pro případný další negativní vývoj v eurozóně, kdy klesá stavební výroba o desítky procent a současně hlavní odběratelé kovového odpadu dodávají do tohoto stavebního segmentu značnou část své produkce. Rovněž má představenstvo společnosti na paměti dostavbu hlavního technologického agregátu společnosti, drtící a separační linky na lehký kovový odpad, s předpokladem uvedení do provozu v průběhu května 2023, který je z části hrazen dotačním titulem a zbývající část je financována bankovním úvěrem. Vzít v úvahu je tedy třeba i růst úrokových sazeb na bankovním trhu a dále časovou prodlevu při spuštění nové technologie do plného provozu a následném promítnutí těchto výkonů do hospodaření společnosti včetně finančních toků. Představenstvo se tedy při vědomí zachování péče řádného hospodáře rozhodlo  předložit akcionářům návrh ponechat  celý dosažený zisk  ve společnosti.

 

Ad 4) Návrh usnesení

Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, určuje jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu za rok 2023, auditorskou společnost Danekon s.r.o., IČO. 48528447se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, č. oprávnění KAČR: 204.

Zdůvodnění:

Požadavek takového určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, je zakotven, jak je uvedeno v samotném usnesení, v ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Pro audit účetní závěrky za rok 2023 představenstvo navrhuje uzavřít opět smlouvu s firmou DANEKON, spol. s r.o., IČO: 48528447. Tato auditorská společnost auditovala společnost již v předchozích obdobích a dle názoru představenstva byl audit proveden vždy řádně.

 

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 23.5.2023 do dne konání valné hromady (včetně) v souladu se zněním zákona a stanov nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do:

  • Výroční zprávy společnosti za rok 2022 včetně řádné účetní závěrky za rok 2022 a Zprávy auditora o jejich ověření
  • do návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů,

to vše v sídle společnosti na adrese Mánesova 510, 763 62 Tlumačov – vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Radim Šebesta, na tel. 577128115.

Akcionáři též mohou získat na internetové adrese společnosti www.metalsrot.cz  v elektronické podobě některé dokumenty týkající se pořadu valné hromady (pozvánka, Výroční zpráva společnosti za rok 2022).

Registrace akcionářů začíná v 9,00 hodin. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.  V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem.

 

Představenstvo Metalšrot Tlumačov a.s.

 

METALŠROT2022_zpráva auditora