Vážení akcionáři,

Představenstvo  společnosti  Metalšrot Tlumačov a.s. , IČO: 469 01 094, se sídlem Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, opětovně vyzývá všechny akcionáře, kteří od 1.1. 2014 dosud nepředložili svoje akcie, emitované  společností, k vyznačení nezbytných údajů, aby tak neprodleně učinili!

Současně s předložením akcií je akcionář, který tak dosud neučinil,  povinen sdělit společnosti údaje potřebné k zápisu do seznamu akcionářů, tj: jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného  u osoby oprávněné poskytovat  bankovní služby  ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Akcionáři, vlastnící více než jednu akcii, mohou též písemně požádat představenstvo o vydání  hromadné listiny, která nahrazuje  více zastupitelných cenných papírů – akcií, minimálně však dva kusy (tzv. “hromadná akcie“). Hromadná akcie obsahuje alespoň náležitosti akcie na jméno včetně identifikace akcionáře a údaje o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. S těmito hromadnými akciemi jsou spojena všechna stejná  práva jako s počtem akcií, které nahrazují. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly, ale lze kdykoliv požádat o jejich výměnu zpět za jednotlivé akcie (např. v případě úmyslu převést pouze určitý počet akcií na třetí osobu).

Povinnost akcionářů k předložení akcií byla stanovena již zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností,  v souvislosti s přeměnou akcií na majitele na akcie na jméno, a měla být splněna do 30. 6. 2014!

Pro sjednání termínu předložení akcií, případně rovnou  výměny akcií  za hromadnou akcii, prosím kontaktujte p. Šebestu,  tel. 724 175 617

S pozdravem

Představenstvo  Metalšrot Tlumačov a.s.