Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, IČO: 46901094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd.B, vložka 861, svolává na den 26. června 2020 řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat od 9,30 hod. v sídle společnosti, tj. na adrese Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, s následujícím pořadem :

 

Pořad jednání:

 

 1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
 2. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019
 • Výroční zpráva společnosti za rok 2019 včetně řádné účetní závěrky
 • Zpráva nezávislého auditora o provedení auditu
 • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2019, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě, vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty a rozdělení zisku
 1. Rozhodnutí o úhradě ztráty
 2. Rozhodnutí o rozdělení zisku
 3. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
 4. Volba člena dozorčí rady společnosti, jako člen dozorčí rady společnosti namísto Ing. Miroslava Lukšíka, CSc. je navržen pan Ing. Libor Kameník, nar. 28. 8. 1971, bytem č.p. 279, 664 01 Kanice.
 5. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro zvoleného člena dozorčí rady
 6. Závěr

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

 

Aktiva celkem                      289 335                          Pasiva celkem          289 335

Stálá aktiva                          163 808                          Vlastní kapitál           199 724

Oběžná aktiva                     119 453                           Cizí zdroje                  89 611

Ostatní aktiva                         6 074                           Ostatní pasiva              0

Celkové výnosy                   401 123                          Daň                                 0

Celkové náklady                 429 916                           HV (ztráta)               28 793

 

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

 

Ad 2) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., za účetní období roku 2019, ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období, což tímto činí.

 

Ad 3) Návrh usnesení

Valná hromada rozhodla, že ztráta, vykázaná společností Metalšrot Tlumačov a.s. za rok 2019 ve výši 28.792.721,65 Kč, bude v plné výši uhrazena převodem z účtu nerozděleného zisku minulých let.

 

 

 

 

Zdůvodnění:

Jelikož v minulých letech byla na účtu nerozděleného zisku vytvořena rezerva, která v případě nutnosti (jelikož společnost nemá již povinnost tvořit rezervní fond) a se souhlasem valné hromady může sloužit i k úhradě ztráty, navrhuje představenstvo ztrátu, vykázanou za rok 2019, v plné výši uhradit z účtu nerozděleného zisku minulých let, jako v současné době nejvhodnější variantu úhrady ztráty.

 

Ad 4) Návrh usnesení

Valná hromada rozhodla, že část zisku ve výši 100.000,-Kč (už je přeúčtováno), vykázaného společností Metalšrot Tlumačov a.s. za rok 2017, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Jedná se o část zisku, která byla rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 27.6. 2018 převedena do sociálního fondu. Tato část rozhodnutí vh však byla pravomocně prohlášena usnesením Vrchního soudu v Olomouci (č.j. 8 Cmo 102/2019) za neplatnou.

Dále valná hromada rozhodla, že zůstatek účtů 423 000 až 427 300 (fondy ze zisku) v celkové výši 389.723,73 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Valná hromada společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. rozhodla svým usnesením dne 27. 6. 2018 mimo jiné o tom, že část zisku za rok 2017 ve výši 100.000,- Kč (část ze zisku vykázaného za účetní období roku 2017 v celkové výši 933.285,23 Kč), bude převedena do sociálního fondu, který je určen na příspěvky zaměstnancům dle Kolektivní smlouvy na příslušný rok. Na základě žaloby akcionáře však Vrchní soud v Olomouci svým usnesením č.j. 8 Cmo 102/2019 (nabylo právní moci dne 10.6. 2019) určil tuto část usnesení valné hromady jako neplatnou (předmětný sociální fond nebyl upraven ve stanovách společnosti). Tudíž zde vyvstala potřeba znovu rozhodnout o této částce, která je v řádné účetní závěrce za rok 2019 účtována na účtu 428 003 -nerozdělený zisk neschválený VH. Představenstvo společnosti je toho názoru, že je žádoucí převést tuto částku na účet nerozděleného zisku minulých let. Současně představenstvo právě v souvislosti s citovaným soudním rozhodnutím navrhuje převedení zůstatků účtů 423000 až 427300 (fondů ze zisku) taktéž do nerozděleného zisku. Důvodem předložení uvedeného návrhu dispozice s vlastními zdroji je snaha představenstva o posílení finanční stability společnosti, kdy jakékoliv odčerpávání finančních zdrojů (kterým je i výplata dividend), potřebných po provoz společnosti, by mohlo mít negativní dopad. A to zejména za situace, kdy ztrátové hospodářské výsledky za poslední dvě účetní období byly ovlivněny především ekonomickou situací v daném segmentu podnikání společnosti (viz VZ za 2018, uloženo ve sbírce OR). V době zveřejnění závěrky představenstvo dospělo k závěru, že okolnosti spojené s celosvětovou pandemií viru COVID-19 nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání společnosti a účetní závěrka k 31. 12. 2019 byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. Nicméně představenstvo jednající s péčí řádného hospodáře musí předpokládat, že situace se může změnit a nelze s jistotou předvídat budoucí dopady pandemie na chod společnosti (epidemiologický předpoklad druhé vlny epidemie v podzimním a zimním období). Představenstvo bude proto pečlivě monitorovat možné dopady a přijímat adekvátní opatření ke zmírnění případných negativních účinků. Ale i z těchto důvodů se domnívá, že vyplacení dividendy není v současné době vhodné.

 

Ad 5) Návrh usnesení

Valná hromada v souladu s  požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, určuje jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu za rok 2020, auditorskou společnost Danekon s.r.o., IČO. 48528447se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, č. oprávnění KAČR: 204.

Zdůvodnění:

Požadavek takového určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, je zakotven, jak je uvedeno v samotném usnesení, v ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Pro audit účetní závěrky za rok 2020 představenstvo navrhuje uzavřít opět smlouvu s firmou DANEKON, spol. s r.o., IČO: 48528447. Tato auditorská společnost auditovala společnost již v předchozích obdobích a dle názoru představenstva byl audit proveden vždy řádně.

 

Ad 6) Návrh usnesení

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. pana Ing. Libora Kameníka, nar. 28. 8. 1971, bytem č.p. 279, 664 01 Kanice.

Zdůvodnění:

Člen a místopředseda dozorčí rady společnosti Ing. Miroslav Lukšík, CSc., nar. 27.10. 1950, bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí 763 11, doručil dozorčí radě odstoupení ze své funkce, přičemž jeho funkce skončí ke dni jeho projednání v dozorčí radě (před datem konáním valné hromady). Valné hromadě je proto předkládán návrh na zvolení nového člena dozorčí rady. Ing. Libor Kameník je navržen především pro svoje kvalifikační a osobnostní předpoklady. Pracovně působí na pozici finančního ředitele společnosti DEMONTA Trade SE, dále jako prokurista společnosti DEMONTA Trade SE a též působí ve funkci člena dozorčí rady KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.(uvedené společnosti jsou stejně jako Metalšrot členy koncernu HEIM Trade SE). Ing. Kameník dle svého prohlášení nevyvíjí žádnou činnost, která by mohla být posuzována jako činnost v rozporu se zákazem konkurence stanoveným § 451 zákona o obchodních korporacích.

 

Ad 7) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude uzavřena mezi Společností a nově zvoleným členem dozorčí rady Ing. Kameníkem, ve znění předloženého návrhu.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady dle čl. 6/2 písm. l) stanov společnosti a dle § 59 ZOK. Uzavření smlouvy je posuzováno jako přínosné zejména z důvodu vyšší právní jistoty pro obě smluvní strany. Znění návrhu smlouvy o výkonu funkce kopíruje smlouvy o výkonu funkce, které má společnost uzavřeny s ostatními členy dozorčí rady.

 

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 27.5.2020 do dne konání valné hromady (včetně) v souladu se zněním zákona a stanov nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do:

 • Výroční zprávy společnosti za rok 2019 včetně řádné účetní závěrky za rok 2019 a Zprávy auditora o jejich ověření
 • Návrhu smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady
 • do návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů,

to vše v sídle společnosti na adrese Mánesova 510, 763 62 Tlumačov – vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Radim Šebesta na tel. 577128115.

Akcionáři též mohou získat na internetové adrese společnosti www.metalsrot.cz v elektronické podobě některé dokumenty týkající se pořadu valné hromady (pozvánka, návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rad).

Registrace akcionářů začíná v 8,45 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností (podmínky zápisu do seznamu akcionářů jsou stanoveny zákonem a stanovami Společnosti).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

 

Představenstvo Metalšrot Tlumačov a.s.