Představenstvo společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Mánesova 510, 763 62  Tlumačov, IČO: 46901094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd.B,  vložka 861, svolává na den 26. června  2019 řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat  od 10.00 hod. v sídle společnosti, tj. na adrese Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, s následujícím pořadem :

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
  2. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018
  • Výroční zpráva společnosti za rok 2018 včetně řádné účetní závěrky
  • Zpráva nezávislého auditora  o ověření společnosti  Metalšrot Tlumačov a.s.  za  období  od 1. 1. 2018 do 31.12.2018,
  • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2018, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě, vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty
  1. Rozhodnutí o úhradě ztráty
  2. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
  3. Závěr

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2018  (v tis. Kč)

Aktiva celkem                      336 373                         Pasiva celkem                            336 373

Stálá aktiva                          206 785                         Vlastní kapitál                             228 491

Oběžná aktiva                     126 224                         Cizí zdroje                                  107 882

Ostatní aktiva                          3 364                         Ostatní pasiva                                       0

Celkové výnosy                   354 664                         Daň                                                         0

Celkové náklady                 356 014                         HV  (ztráta)                                   – 1 350

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2)  Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018, sestavenou ke dni 31.12. 2018, ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období.

 

Ad 3) Návrh usnesení

Valná hromada rozhodla, že ztráta vykázaná společností Metalšrot Tlumačov a.s. za rok 2018 ve výši 1 349 601,53 Kč bude v plné výši uhrazena převodem z účtu  nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

V minulých letech byla na účtu nerozděleného zisku vytvořena rezerva, která v případě nutnosti může sloužit i k úhradě ztráty společnosti. Představenstvo tedy navrhuje ztrátu vykázanou  za rok 2018  v plné výši uhradit  z  účtu nerozděleného zisku minulých let.

 

Ad 3) Návrh usnesení

Valná hromada v souladu s  požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na  určení  auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít  účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určila jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2019, Danekon s.r.o., IČO. 48528447se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, č. oprávnění KAČR: 204.

Zdůvodnění:

Požadavek tohoto rozhodnutí je, jak je uvedeno v samotném usnesení, stanoven § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Pro audit účetní závěrky za rok 2019 představenstvo navrhuje uzavřít  opět smlouvu s firmou  DANEKON, spol. s r.o., IČO: 48528447,  která auditovala účetní závěrku již v předchozích obdobích.

 

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 27.05.2019 do dne konání valné hromady (včetně) v souladu se zněním zákona a stanov nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do:

  • Výroční zprávy společnosti za rok 2018 včetně řádné  účetní závěrky za rok 2018  a Zprávy auditora o jejich ověření
  • do návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů,

to vše v sídle společnosti na adrese Mánesova 510, 763 62 Tlumačov – vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Radim Šebesta na tel. 577128115.

Akcionáři též mohou získat na internetové adrese společnosti www.metalsrot.cz v elektronické podobě některé dokumenty týkající se pořadu valné hromady (pozvánka).

 

Registrace akcionářů začíná v 9,00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností ke dni konání valné hromady nebo ten, kdo předloží akcie Společnosti, sdělí Společnosti všechny zákonem stanovené údaje a bude následně zapsán do seznamu akcionářů.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.  V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

 

Představenstvo Metalšrot Tlumačov a.s.